Podstawowe informacje o książce:

Rok wydania: 2022
Format książki: A5
Rodzaj okładki: twarda
ilość stron: 186
Numer ISBN: 978-83-925494-2-0
Stan na magazynie:
dostępna
Cena za jedną sztukę: 99 zł brutto.
Dodatkowe uwagi:

1. Koszty przesyłki Poczta Polska:
- 1 szt. - 10,00 zł
- 2-3 szt. - 18,00 zł
2. Formularz zamówienia znajduje się na dole, pod spisem treści.
3. Po złożeniu zamówienia wysyłamy zwrotnym mailem fakturę proforma.

Opis szczegółowy książki:

Ze wstępu do książki:

W przedmiotowym opracowaniu omówione zostały wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych  w przepisach przeciwpożarowych z art. 82 § 1, § 3-5 i § 6 Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenia związane z zaniedbaniem obowiązków spoczywających na właścicielu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej z art. 82 § 2 ww. Kodeksu.

Książkę opracowano na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz dwudziestu wyroków sądowych wraz z uzasadnieniami – spraw rozpoznawanych przez wydziały karne sądów pierwszej i drugiej instancji. Okres wydania tych orzeczeńw obejmuje lata 2014 – 2021.

Publikacja nie jest pracą stricte naukową, lecz popularyzującą wiedzę dotyczącą problematyki wykroczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej, którzy zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wstępnym ustalaniem nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru, funkcjonariuszy Policji wykonujących czynności w sprawach o wykroczenia a także innych osób, których interesuje problematyka wykroczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz działalność sądów w tej materii.

Spis treści:

Wstęp

I. WYKROCZENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Przemiany przepisów o wykroczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych z art. 82 k.w
3. Zbieg wykroczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

II. PRZESTĘPSTWA A WYKROCZENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Przestępstwa a wykroczenia w sprawach o pożary.
2. Obszar styku przestępstw i wykroczeń.
3. Kwalifikacja prawna czynu z art. 82 k.w. jako przestępstwa z art. 163 § 1 pkt 1, art. 164 k.k. oraz 228 k.k.

III. CHARAKTERYSTYKA CZYNÓW ZABRONIONYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

1. Dokonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji – art. 82 § 1 k.w
2. Niedopełnienie obowiązków przez osobę obowiązaną na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu – art. 82 § 2 k.w.
3. Zakaz na terenie lasów, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi – art. 82 § 3 k.w.
4. Wypalanie trawy, palenie słomy lub pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów oraz zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania – art. 82 § 4 k.w.
5. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem w sposób inny niż określony w art. 82 § 1-5 k.w.
6. Pozostawienie małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru – art. 82 § 6 k.w.

IV. PRZYKŁADY WYKROCZEŃ Z ART. 82 § 1

1. Niedozwolone używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych – art. 82 § 1 pkt 1 k.w.
1.1. Uruchomienie dystrybutora paliwowego a następnie polewanie benzyną żarzącego się papierosa.
1.2. Wielokrotne dokonywanie czynności, które mogą spowodować pożar oraz jego rozprzestrzenianie się przez używanie otwartego ognia.
2. Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia – art. 82 § 1 pkt.
2.1. Podgrzewanie miejsca gdzie znajdowała się zamarznięta rura za pomocą otwartego ognia.
2.2. Wjechanie wózkiem załadowczym do pomieszczenia stodoły bez prawidłowego zabezpieczenia układu wydechowego w wyniku czego doszło do zaprószenia ognia.
3. Używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi  przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia – art. 82 § 1 pkt 3.
3.1. Użytkowanie termowentylatora w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
3.2. Używanie instalację gazowej oraz użytkowanie przewodów kominowych nie poddanych wymaganej kontroli.
3.3. Użytkowanie instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych niepoddawanych okresowej kontroli.
4. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach – art. 82 § 1 pkt 5.
4.1. Przechowywanie w piwnicy dużej ilości materiałów niebezpiecznych pożarowo w postaci benzyny w pojemnikach do tego celu nieprzeznaczonych.
5. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego – art. 82 § 1 pkt 9.
5.1. Składanie drewnianych ram okiennych, węgla, drewna, patyków, papy, itp., pod ścianami budynku mieszkalnego wielorodzinnego
5.2. Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych oraz broni palnej lub broni palnej sygnałowej było tylko hipotetyczne i mało prawdopodobne.
6. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami w pływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych – art. 82 § 1 pkt 10 k.w.
6.1. Zablokowanie drzwi i bramy do hali przez zaparkowany pojazd.

V. PRZYKŁADY WYKROCZENIA Z ART. 82 § 2

1. Utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej – art. 82 § 2 pkt 3 k.w.
1.1. Nie utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej hydrantów zewnętrznych na terenie gminy.
1.2. Nie utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej klapy oddymiającej.
2. Zapewnienie usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych – art. 82 § 2 pkt 7 k.w.
2.1. Uniemożliwienie wejścia kominiarzowi do pomieszczenia, gdzie znajdują się drzwiczki spadowe w celu wybrania sadzy.

VI. PRZYKŁAD WYKROCZENIA Z ART. 82 § 4

1. Wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnej na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania – art. 82 § 4.
1.1. Wypalanie trawy i pozostałości roślinnej w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań oraz lasu.

1.2. Wypalanie trawy i pozostałości roślinnej w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań oraz niesprawowanego stałego nadzoru nad miejscem wypalenia.

VII. PRZYKŁADY WYKROCZEŃ Z ART. 82 § 5

1. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem w inny sposób – art. 82 § 5.
1.1. Używanie środków pirotechnicznych w postaci rac świetlnych, w miejscu gdzie znajdowały się inne osoby.

1.2. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem poprzez rozpalenie ogniska, w miejscu sąsiadującym z rosnącymi drzewami iglastymi.

1.3. Nieostrożność obchodzenia się z ogniem poprzez wypalanie gałęzi i pozostałości roślinnych.

VIII. PRZYKŁAD ZBIEGU WYKROCZEŃ

1. Zbieg wykroczeń z art. 82 § 1 pkt 2 i 3 i art. 83 § 1 k.w.

1.1. Instalacja technologiczna oraz elektryczna wykorzystywana do produkcji i dystrybuowania cieczy palnych nie spełniała wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i mogła spowodować zapłon par substancji w obiekcie.

IX. PRZYKŁADY OBSZARÓW STYKU WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW

1. Wykroczenie z art. 82 § 1 pkt 1 k.w. i przestępstwo z art. 164 k.k.
1.1. Użycie na terenie stacji paliw racy świetlnej w pobliżu dystrybutorów paliwa.
2. Wykroczenie z art. 82 § 3 k.w. i przestępstwo z art. 164 k.k.
3. Wykroczenie z art. 82 § 4 k.w. i przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 lub z art. 164 k.k.
4. Wykroczenie z art. 82 § 5 k.w. i przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 lub z art. 164 k.k.

Formularz do zamówienia książki:

    Książkę można zamówić wysyłając wiadomość na adres biuro.sbbp@tlen.pl, lub za pomocą poniższego formularza:

    Filtr antyspamowy - odpowiedz na proste pytanie matematyczne: